عقد قرار داد با شرکت دارو سازی ثامن

عقد قرار داد با شرکت دارو سازی ثامن

 

بنیاد سی اف با شرکت داروسازی ثامن تفاهم همکاری امضا کردند

طی این قرار داد شرکت ثامن دارو Sodium chloride 7% رابرای اولین بار در ایران به صورت کاملا بومی تولید میکند .

این دارو سابقا به غلظتSodium chloride 5% توسط کمپانی های داروسازی خارجی و با هزینه های بالا تولید میشد.

خوشحالیم به اطلاع شما برسانیم که این دارو با هزینه های پایین در ایران در حال تولید و عرضه با یک چهارم قیمت نمونه خارجی می باشد.پاسخ دهید