جلسه هیئت مدیره بنیاد سی اف

در تاریخ: ۹۷/۳/۲۰ اعضای موسس بنیاد سی اف در مرکز طبی اولین جلسه خود را برگزار کردند. در این جلسه اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و بازرس و همچنین و اعضای علی البدل انتخاب گردید و به وزارت کشور اعلام شد.پاسخ دهید