برای تغییر رفتار فرزندان از خودتان شروع کنید

پدران و مادران عزیز؛ برای تغییر رفتار فرزندان، از خودتان شروع کنید، تا زمانی که شما برای رسیدن به خواسته هایتان مدام با هم دعوا می کنید، پرخاشگری دارید، قهر می کنید، همدیگر را مقابل چشم کودک تان متهم و تحقیر میکنید و به یکدیگر توهین می کنید چگونه میتوانید توقع داشته باشید فرزند شما مهربان و آرام باشد و حرف شما را گوش کند؟ اصلا چرا باید گوش کند؟

تا وقتی دروغ میگویید، وعده می دهید ولی به قولتان عمل نمی کنید، وقتی خودتان شلخته هستید و اتاق تان نامرتب است، وقتی خودتان هفته ای یکبار مسواک میزنید، وقتی خودتان تا دیر وقت بیدار هستید و … چگونه انتظار دارید فرزندتان راستگو، حرف شنو، منظم و تمیز باشد. اصلا چرا باید او اینگونه باشد؟

تغییر رفتار فرزندان

از تغییر رفتار خودتان شروع کنید تا الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشید! کودکان از رفتار شما یاد می گیرند نه حرفهای شما …


پاسخ دهید