همایش و سمینارها

برگزاری کنفرانس هایی برای والدین و اولین کنگره بین المللی سی اف ایران از جمله اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.

سمینارهای سی اف
سمینارهای سی اف