معرفی مراکز شهرستانها

راه اندازی مرکز سی اف در مراکز استان ها در آینده ای نه چندان دور از اهداف بسیار مهم این مرکز است.