فشار مثبت بازدمی

در این روش که به پپ (PEP) معروف است هوا به راحتی وارد ریه ها شده ولی در زمان بازدم و خروج هوا از ریه ها هوا با مقاوت رو برو می شود. این مسئله باعث می گردد که هوا در پشت ترشحات نفوذ کرده و تخلیه آن را راحت تر کند. وسایل متعددی برای این منظور استفاده می گردد. نوع شایع آن استفاده از زائده دهانی و دیگری استفاده از ماسک می باشد.

زائده دهانی

بریانت ۱۳ ساله در حال استفاده از پپ (PEP) بعد از فیزیوتراپی قفسه سینه و قبل از انجام سرفه و هافینگ (استفاده از زائده دهانی)

در این روش از وسایلی استفاده می شود که بیمار می تواند دم را راحت انجام داده ولی بر عکس بازدم را در مقابل مقاوتی معادل ۴ برابر مقاوت در زمان دم انجام می دهد. بنابراین بازدم سخت تر از دم انجام می شود. این مسئله علاوه بر اینکه باعث ورود هوا به عقب ترشحات می شود راه های هوائی نیز باز نگه میدارد.

استفاده از ماسک در تکنیک پپ (مانومتر وصل شده به پپ میزان فشار در مقابل بازدم را نشان می دهد)

فیلم درباره نحوه انجام بازدم با فشار مثبت: