روش ها و تکنیک های پاکسازی راه های هوائی

روش های متعددی در پاکسازی راههای هوائی وجود دارد که بیماران می توانند از یک تا چند مورد آن استفاده کنند. بهترین روش روشی است که فرد بتواند آن را راحت انجام داده و با آن مانوس شده و همچنین آنقدر انجام آن برای بیمار قابل تحمل باشد که بیمار بتواند بعنوان جزئی از برنامه روزانه درمانی خود قرار دهد. به عبارت دیگر نباید دنبال روش های پیچیده گشت. روشی که برای بیمار قابل تحمل و پذیرش نباشد نوصیه نمی شود. بنابراین بیماران و والدین عزیز آن ها توجه نمایند که ساده ترین و قابل پذیرش ترین روش را برای خود و فرزند خود انتخاب نمایند.

هفت تکنیک و روش شایع که در پاکسازی راه های هوائی از آنها استفاده می گردد به صورت زیر می باشند:
۱- Active cycle of breathing technique (ACBT) (سیکل فعال تنفسی)
۲- Autogenic drainage (AD)(تخلیه اتوژنیک)
۳- Chest physical therapy (CPT or Chest PT) (فیزیوتراپی قفسه سینه)
۴- High-frequency chest wall oscillation(vest) (جلیقه)
۵- Positive expiratory pressure(PEP) ) فشار مثبت بازدمی یا پپ)
۶- ) Positive expiratory pressure with oscillation پپ همراه با ارتعاش در راه های هوائی)
۷- Coughing and huffing (سرفه و هافینگ)