راه های تشخیص سی اف

تشخیص CF براساس مثبت شدن تست عرق (یون کلر مساوی یا بیش از ۶۰ میلی اکی والان در لیتر) به‌ همراه مشاهده یکی یا چند مورد از علائم کلینیکی مانند: بیماری مزمن ریه، نارسایی لوزالمعده و یا وجود سابقه خانوادگی مثبت بیماری سی اف مطرح می‌شود. با غربالگری نوزادی تشخیص اغلب قبل از بروز تظاهرات بالینی مثل نارسایی رشد و سرفه مزمن صورت می‌گیرد. در حال حاضر تست عرق تست تشخیصی استاندارد محسوب می‌شود. بر اساس میزان تست عرق سه احتمال به صورت زیر برای بیمار مطرح می باشد.

۱. تست عرق مساوی و یا بالاتر از ۶۰ را بیمار مبتلا به سی اف است.
۲. تست عرق بین ۳۰ تا ۵۹ بیمار مشکوک به سی اف است.
۳. تست عرق کمتر از ۲۹ بیمار مبتلا به سی اف نیست.

بنابر این اگر بیمار علائمی که قبلا بیان گردید داشته باشد و تست عرق مساوی و بالاتر از ۶۰ باشد به سی اف مبتلا می باشد و اگر تست عرق بین کمتر از ۲۹ است سی اف ندارد. ولی اگر تست عرق بین ۳۰ و ۵۹ بود و علائم کلینیکی سی اف داشت مشکوک به سی اف است و جهت تشخیص قطعی لازم است تست ژنتیک انجام دهد.

تست عرق

نجوه انجام تست عرق