دستاوردهای مرکز

ثبت بنیاد سی اف ایران که مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت کشور قرار گرفته است از مهم ترین دستاوردهای این مرکز می باشد.
راه اندازی پایگاه ثبت داده های این بیماران و اجرای طرح های تحقیقاتی متعدد در راستای یافتن مشکلات و راه حل های لازم با همکاری سایر دانشگاه ها و بنیادهای علمی معتبر بین المللی از دستاوردهای دیگر می باشد. همچنین گروه تلگرامی و کانال تلگرامی بنیاد سی اف ایران با بیش از هزار عضو از جمله دست آوردهای دیگر این مرکز می باشد.