تکنیک ACBT یا سیکل فعال تنفسی

این تکنیک از سه مرحله تشکیل می گردد:
– مرحله اول (ریلکس کردن قفسه سینه): بیمار به صورت شش بار هوا را به صورت نرمال و به آرامی از طریق بینی وارد ریه ها کرده و به آرامی از طریق دهان هوا را بیرون می دهد. این مرحله به ریلکس و آرام شدن راه های هوائی و قفسه سینه کمک می کند. بهتر است در زمان انجام دم و بازدم یک دست خود را روی شکم قرار دهید تا به آرامی نفس بکشید. به این مرحله کنترل تنفس هم گفته می شود. تعداد دم و بازدم انجام شده در این مرحله شش عدد است.

– مرحله دوم (اتساع قفسه سینه): در این مرحله یک تنفس عمیق کشیده و برای سه ثانیه نفس را در ریه ها حبس میکنیم. پس از آن هوا به آرامی از ریه ها خارج می کنیم.

– مرحله سوم (هافینگ): در این مرحله با استفاده از روش هافینگ بازدم با قدرت هرچه تمام انجام می دهیم تا همه اخلاط از ریه ها خارج شوند.

تکنیک ACBT در فیلم زیر آموزش داده می شود: