تغذیه با لوله های روده ای

baby vegetable puree on wooden background top view.

وقتی راهکارهای تغذیه دهانی برای تامین اهداف رشد/ وزن ناکافی باشد، تغذیه لوله ای- روده ای روش ترجیحی برای مطلوب کردن وضعیت تغذیه ای است.

 

آمادگی برای تغذیه با لوله:

۱. تغذیه با لوله انترال بعنوان وسیله ای برای بهبود آنتروپومتری وابسته به سن در افراد مبتلا به CF است که قادر به مصرف کالری و پروتئین کافی برای تامین اهداف حفظ وزن/ رشد علیرغم  اجرای ارزیابی و  مداخلات مناسب توسط تیم درمانی CF نیستند.

۲. ارزیابی توسط تیم درمانی قبل از جایگزینی لوله تغذیه انترال(PEG ) در بیمار به منظور شناسایی و برطرف کردن شرایطی که ممکن است در کاهش تغذیه نقش داشته باشند لازم است.

۳. آموزش به بیمار و خانواده در مورد درمان تغذیه ای شامل نقش تغذیه با لوله انترال باید در طول عمر بیمار انجام شود.

۴. لوله بینی- روده ای در بیماران نیازمند تکمیل تغذیه ای برای کوتاه مدت (کمتر از ۳ماه) استفاده می شود.

۵. شرح حال کامل و معاینه فیزیکی با توجه به عواملی که بیانگر احتمالی عوارض باشد باید قبل از برنامه ریزی جایگزینی لوله انترال با جراحی از طریق پوست انجام شود.

۶. ارزیابی های کلینیکی رفلاکس مری- معده باید قبل از جایگزینی لوله انترال انجام شود.

۷. برای کاهش خطر قبل از اجرا ، مسئول درمانی ریه در تیم CF ، زمان را بر اساس وضعیت ریه برای جایگزینی پوستی یا جراحی لوله تغذیه انترال تعیین می کند.

 

جایگزینی لوله تغذیه انترال

۱. در بیماران CF قبل از جایگزینی PEG ، تعداد پلاکت و INR باید اندازه گیری شود.

۲. مشاوره بیهوشی قبل از جایگزینی PEG انجام شود.

۳.در بیماران CF که تغذیه معده ای را تحمل نکنند از تغذیه ژژنوم استفاده خواهد شد.

 

بعد از تغذیه انترال

۱. پاکسازی مسیرهای هوایی باید طی ۲۴ ساعت بعد از جایگزینی از PEG یا با جراحی لوله در بچه ها و بزرگسالان انجام شود.

۲. درمان مطلوب درد بعد از عمل، برای تسهیل پاکسازی دوباره مسیرهای هوایی در اطفال و بزرگسالان دریافت کننده لوله تغذیه انترال انجام شود.

۳. درمان دارویی برای پیشگیری از یبوست بعد از عمل یا سندرم دیستال روده در بیماران CF ، مخصوصا در افراد دریافت کننده مسکن حاوی مخدر شروع شود.

۴. پیروی از راهنمای درمان بالینی ۲۰۱۰ دیابت مربوط به CF در بیماران با تغذیه لوله انترال انجام شود.

۵. بر اساس راهنمای مراقبت شیرخواران مبتلا به CF برای انتخاب بهترین نوع تغذیه، از شیر مادر یا فرمولا برای تغذیه انترال استفاده شود.

۶. انفوزیون مداوم شبانه در بیماران CF که تغذیه انترال تکمیلی دریافت می کنند انجام شود.

۷. بیماران CF که جایگزینی لوله انترال داشته اند باید حداقل سالانه توسط متخصص گوارش علاوه بر معاینات ۴ ماه یک بار تیم درمان ویزیت شوند.

 

دانلود دستورالعمل های بنیاد بیماری سی اف ایران در تغذیه با لوله‌های روده ای