تخلیه اتوژنیک

این تکنیک مناسب کودکان بالاتر از ۸ سال است. در این تکنیک در سه مرحله بیمار حجم های مختلفی از هوا را وارد ریه می کند. با انجام این سه مرحله بیمار سعی می کند اخلاط را به ترتیب از راه های هوائی کوچ به راه های هوائی متوسط و سپس به راه های هوائی بزرگ منتقل کرده و سپس از ریه ها خارج نماید. در این روش ترشحات تمامی قسمت های ریه از بخش های محیطی ریه گرفته تا مرکز آن را تخلیه کند. برای این منظور بیمار در یک وضعیت ریلکس روی یک صندلی نشسته و گردن را مختصری به جلو میاندازد.

تخلیه اتوژنیک

این تکنیک نیز سه مرحله دارد که مرحله اول برای تخلیه اخلاط از محیط ریه و راه های هوائی کوچک مرحله دوم به منظور تخلیه اخلاط از راه های هوائی متوسط و مرحله سوم تخلیه ترشحات جمع شده در راه های هوائی بزرگ می باشد.

راه های هوایی ریه

تصاویر راه های هوائی: شماره ۱ راه های هوائی کوچک در بخش محیطی ریه و شماره ۲ راه های هوائی متوسط، شماره ۳ راه های هوائی بزرگ

در این روش ترشحات به تدریج از راه های هوائی کوچک و محیطی به راه های هوائی بزرگ و مرکزی تخلیه شده و سپس با سرفه و هافینگ از ریه ها خارج می گردد.

– مرحله اول: هدف از این مرحله خارج کردن ترشحات از قسمت های محیطی ریه می باشد در این مرحله اخلاط ازدیواره های راه هوائی کوچک جدا می شوند. برای انجام آن ابتدا یک نفس و دم آهسته کشیده شده و به مدت سه ثانیه دم در ریه ها نگه داشته می شود. پس از حبس نفس هوا همانند آه کشیدن از ریه ها خارج میکنیم. سعی شود در زمان بازدم تا حد ممکن بیشترین میزان هوا از ریه ها خارج کنیم در این مرحله سرعت و زمان بازدم از دم بیشتر باشد. خروج هوا از ریه ها به اندازه ای باشد که ایجاد خس خس و سرفه شدید نکند در صورتیکه در بازدم به خس خس یا به سرفه میافتیم سرعت بازدم کاهش یابد. این مرحله سه بار تکرار می شود.

-مرحله دوم: در این مرحله نسبت به مرحله اول تنفس با عمق بیشتری انجام می شود تا نسبت به مرحله اول حجم هوای بیشتری وارد ریه ها گردد. در این مرحله بر عکس مرحله اول دم طولانی تر از بازدم است. همانند مرحله اول ابتدا دم را انجام داده و و برای سه ثانیه دم در قفسه سینه حبس می کنیم سپس بازدم سریع انجام می دهیم سرعت به گونه ای باشد که فرد به سرفه شدید نیافتد.

– مرحله سوم: در این مرحله نفس هائی با عمق و حجم بیشتر از مرحله دوم کشیده می شود. دم عمیق تر همراه با حبس تنفس یه مدت سه ثانیه انجام می شود سپس بازدم به صورت معمولی و نرمال انجام می شود انقدر این سه مرحله تکرار می شود تا ترشحات از راه های هوائی کوچک وارد راه های هوائی بزرگ گردیده و در نهایت با انجام تکنیک سرفه و هافینگ ترشحات را از ریه ها خارج مینمائیم.

به طور خلاصه
– مرحله اول تنفس با حجم کم برای تخلیه ترشحات راه های هوائی کوچک
– مرحله دوم تنفس با حجم متوسط برای تخلیه ترشحات راه های متوسط
– مرحله سوم تنفس با حجم زیاد برای تخلیه ترشحات راه های بزرگ

سیکل هوایی

هر یک از این سه مرحله ۲ تا سه دقیقه طول می کشد و مجموعا یک سیکل کامل از این تکنیک حدود ۶ تا ۹ دقیقه به طول می انجامد. این سیکل ۶ تا ۹ دقیقه ای را انقدر تکرار می کنیم تا ریه ها کاملا از ترشحات تخلیه گردند. مدت زمانی انجام این تکنیک پاکسازی راه های هوائی در مجموع بین ۲۰ تا ۴۵ دقیقه طول می کشد.